SLUŽBY

TECHNICKÝ

SERVIS

 • průběžná kontrola funkčnosti objektu
 • pravidelné roční plánování oprav a údržby
 • zajišťování pravidelných revizí u předepsaných zařízení dle příslušných předpisů
 • uzavírání smluv a jejich dodatků s dodavateli jednotlivých služeb
 • organizační zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí
 • přebírání prací provedených jinými dodavateli a kontrola faktur za tyto práce
 • reklamace vad po provedených opravách v záruční době
 • zajištění provozu výtahů včetně jejich rekonstrukcí
 • zajištění úklidu společných prostor domu, chodníků a ostatních přilehlých ploch
 • zajištění zpracování pasportů bytů, nebytových prostor a domů

ADMINISTRATIVNÍ

SERVIS

 • Vést evidenci vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • upravovat zálohy za služby spojené s užíváním jednotek v závislosti na výsledcích vyúčtování služeb
 • účast správce na shromáždění vlastníků
 • zajištění zařízení organizace shromáždění vlastníků
 • zajištění právního, daňového a účetního poradenství
 • zajištění vypracování prohlášení vlastníka a převod bytů do osobního vlastnictví
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace nemovitosti
 • kompletní příprava výběrového řízení
 • zajištění odladění smluv s dodavateli
 • zajištění zpracování, tisk a odesílání dokumentů (korespondence) za statutární orgány

PŘEDSEDA

SVJ

 • jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo
 • svolání shromáždění vlastníků (minimálně 1x ročně)
 • příprava materiálů, pozvánek, zajištění prezence, řízení a organizace jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajištění zápisu
  z jednání
 • pravidelné porady se správcem objektu
 • pravidelné kontroly objektu za účasti správce
 • pravidelná přítomnost na objektu pro osobní kontakt s vlastníky jednotek k projednání požadavků a operativních připomínek, v ostatních případech je k dispozici prostřednictvím emailu a telefonického spojení
 • vypracování návrhu výší záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsobu rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky
  a jeho předložení ke schválení shromáždění
 • kontrola vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek
 • odpovědnost za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a její předložení shromáždění ke schválen
 • odpovědnost za vedení písemností (vedení evidence členů společenství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod.
 • sjednávání dohod o provedení prací, o dodávce služeb a kontrola kvality jejich provedení, úhrada za provedené dodávky služeb, uzavírání příslušných smluv
 • činit opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby
 • dohlížet na výkon činnosti správce a provádět jeho kontrolu

FACILITY

MANAGEMENT

TECHNICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTI   I   ÚKLID A DENNÍ ÚDRŽBA DOMU A ZELENĚ   I   OSTRAHA A RECEPČNÍ SLUŽBY

Facility management představuje externí zajištění správy technických zařízení vašich nemovitostí – údržby, servisu a revizí. Ani správa SVJ pro nás není problém. Cílem facility managementu je co nejefektivnější provoz objektů, který ale respektuje vysoký komfort vlastníků jednotek. Facility management je založen na paušální úhradě služeb – nemusíte se tedy starat o jednotlivé revize, servisní prohlídky a opravy (kromě nákladů na mimořádné opravy). 


Potřebujete více informací? Kontaktujte nás. 

ÚKLIDOVÉ

SLUŽBY

PRAVIDELNÉ ÚKLIDY   I   JEDNORÁZOVÉ ÚKLIDY   I   STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ   I   VENKOVNÍ PRÁCE

 • kompletní non - stop úklid společných prostor objektů
 • zametení a umytí společných prostor
 • otření prachu madel zábradlí a parapetů
 • zametání a umytí výtahové kabiny včetně stěn , leštění nerezových částí výtahu– speciální přípravek
 • otření poštovních schránek
 • vyčištění ocelových rohoží
 • zametení prostoru před vchod do objektů, včetně schodiště ,přístupových cest a stání kontejnerů na odpad
 • hlášení zjevných závad, jejich odstranění

Tento web používá soubory cookie. Pokračováním na našich stránkách s tím souhlasíte.

Přijmout